هر دو عالم به فدای پدر و مادر من

مادرم فاطمه باشد پدرم شاه نجف